Obrti

Porezne evidencije, porezno i poslovno savjetovanje, obračun plaća, te ostale knjigovodstvene usluge.

Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava. Ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno zakonu o računovodstvu, te zakonu o porezu na dohodak.

Vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija: knjiga blagajne, knjige URA i IRA, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konti dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih.

Obračun amortizacije i drugi obračuni i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima.

Obračun plaće, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja.

Sastavljamo godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak.
Za obveznike poreza na dodanu vrijednost vodimo:

  • knjigu ulaznih i knjigu izlaznih računa
  • sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost
  • Obračunavamo plaće, ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, netto plaća, izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi plaća.

Za obrte i slobodna zanimanja vodimo:

  • knjigu primitaka i izdataka
  • knjigu prometa
  • popis dugotrajne imovine
  • evidenciju o tražbinama i obvezama

Obračunavamo naknade po ugovorima o djelu i autorske naknade, ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, netto naknada, izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi ovih naknada.